فشار آب، بلای جان تیپ

‍ 🔴فشارآب ، بلای جان تیپ 🔵ملاحظات نگهداری و اجرای سیستم آبیاری تیپ در مزرعه 🔻از موارد مهمی که بر کارائی و طول عمر مفید سیستم آبیاری تیپ موثر است، مدیریت صحیح و بهرهبرداری از سیستم می باشد. بازدیدها و سرویس های روزانه هفتگی، ماهانه و فصلی که در برگیرنده [...]

بیشتر بخوانید
X