تزریق کود درسیستم آبیاری قطره ای

‍🔴تزریق کود در سیستم آبیاری قطره ای 🔻با توجه به رشد سریع جمعیت، نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی احساس می شود. در کشاورزی، استفاده از کودهای شیمیایی، بیش از سایر نهاده ها در تولید محصول و افزایش تولید در واحد سطح نقش دارد. از طرف دیگر بهبود کمی و [...]

بیشتر بخوانید
X