فصل پیوند چه زمانی است؟

شرایط و زمان مناسب پیوند درخت و در ادامه راجبه فصل پیوند سخن خواهیم گفت. پیوند درخت را می توان به یکی از کارهای آسان طبقه بندی کرد اما اگر همین کار آسان را اشتباه انجام دهید ، باعث مرگ درخت خود می شوید . گیاهان چوبی عموما نگهداری سخت [...]

Read More

اصلاح بافت‌ خاک و کود دهی در‌ زمستان

امروزه برخی از باغداران در برابر انواع چالش های بهبود و اصلاح بافت خاک مزارع خود قرار گرفته اند. چرا که سایر خاک ها برای رشد محصولات خوب نیستند. لذا بهبود و اصلاح بافت خاک، وظیفه مشترکی برای کارگران کشاورزی است، چه در پروژه های کوچک و چه بزرگ. بنابراین به منظور [...]

Read More
X