نقش ماسه بادی در اراضی رسی و شور

نقش ماسه بادی در اراضی رسی و شور ماسه بادی در اراضی رسی ،شور کم آب بسیار مفید است. گرچه ماسه بادی در خاک های رسی می تواند نقش اصلاح فیزیکی خاک را داشته باشد. اما عمده ترین نقش ماسه بادی اصلاح مدیریت آبیاری ،پیش گیری از تبخیر آب و [...]

بیشتر بخوانید
X