دمای مناسب سم پاشی

دمای مناسب برای سم پاشی: دمای سم پاشی چه زمانی بهتر است؟ دما تأثیر زیادی در سمپاشی دارد که خیلی باید مورد توجه قرار گیرد به عنوان مثال سموم سیستمیک در دمای بین ۱۷ تا ۳۰ درجه اثر می‌کنند و اگر در زمان سمپاشی دما پایین باشد شیره آوندی گیاه [...]

بیشتر بخوانید
X