فاصله بهینه نوار در آبیاری قطره ای نواری

فاصله بهینه نوار در آبیاری قطره‌ای نواری و بهرهوری آب گندم در بافت خاک لومی   در ارتباط با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای نواری (Tape) نوارتیپ آبیاری قطره ای برای زراعت گندم، ابهاماتی از جمله، بهره وری آب، میزان فاصله مناسب نوارتیپ آبیاری قطره ای از هم و چگونگی [...]

بیشتر بخوانید
X