بهترین ساعات روز برای آبیاری

🔴بهترین ساعات روز برای آبیاری 🔻بهترین ساعت آبیاری، صبح است هنگامی که آفتاب طلوع نکرده. با این کار شما به گیاه خود اجازه میدهید که حداکثر مقدار آب را با کمترین میزان تبخیر جذب کرده و همچنین این فرصت را دارد که تا شب خشک شود و خشک شدن گیاه [...]

بیشتر بخوانید
X