فشار آب، بلای جان تیپ

‍ 🔴فشارآب ، بلای جان تیپ

🔵ملاحظات نگهداری و اجرای سیستم آبیاری تیپ در مزرعه
🔻از موارد مهمی که بر کارائی و طول عمر مفید سیستم آبیاری تیپ موثر است، مدیریت
صحیح و بهرهبرداری از سیستم می باشد. بازدیدها و سرویس های روزانه هفتگی، ماهانه
و فصلی که در برگیرنده بازدید از لوله های آبده، فیلترها، شیر فلکه ها، اتصاالت، قطعات
و ادوات کنترل و … می باشد، بسیار ضروریست و بهره بردار بایستی در طول مدت بهره
برداری، آنها را مورد توجه قرار دهد.

فشارآب نوارآبیاری

🔻 همچنین توجه به فاصله بین نوارهای تیپ و عدم جابجایی آنها توسط باد،

توجه به سمت قرارگیری لوله های تیپ بر روی خاک بطوریکه قطره چکانها در

بخش زیرین لوله قرار گیرند و توجه به بستهای ابتدایی برای رفع نشتی آب از این محلها ضروری خواهد بود.

🔻یکی از مواردی که میتواند در زمینه مدیریت ونگهداری سیستم تیپ کمک نماید،

استفاده از فشارسنج هم در ایستگاه کنترل مرکزی و هم در مسیرهای اصلی و فرعی شبکه میباشد.

🔻فشارسنجهای نصب شده در ایستگاه کنترل مرکزی، برای شستشو و تمیزکردن فیلترها )

طبق برنامه و روش پیشنهادی طراح(در نظر گرفته شده اند.

بدیهی است، آبی که در سیستم آبیاری تیپ مصرف میشود، ازشبکه فیلتراسیون نیز میگذرد.

🔻در صورت نصب فشارسنج در داخل شبکه، امکان کنترل نوسانات فشار خطوط لوله و

در حین کارکرد سیستم، امکان پذیر خواهد بود.

در صورت نصب فشارسنج در سیستم، توصیه شده که تغییرات فشار در نقاط مختلف آن

توسط بهره بردار رصد شده و چنانچه از 20 ±%مقدار طراحی بیشتر شدند،

با باز و بسته نمودن شیرهای فشار، تنظی ً م فشار سیستم انجام شود.

🔻معموال فشار 1 اتمسفر برای طراحی نوارهای تیپ توصیه و اجرا میگردد.

در این راستا، تعداد قطعاتی که همزمان آبیاری میشوند نیز بایستی طوری انتخاب شوند

که فشار سی ً ستم جوابگو باشد. این کار را عموما طراح سیستم انجام میدهد.

🔻ولی نظارت و کنترل تغییرات فشار )اعم از سیستم کنترل مرکزی و

یا شبکه( و اقدامات الزم برای آن، بر عهده بهره بردار خواهد بود.

فشارآب نوارآبیاری

شرکت آبراهه گستر نیشابور
تولیدکننده لوله پلی اتیلن و تیپ آبیاری آبراهه گستر

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X