...
فروردین 19, 1400 @ 7:39 مقالات
‍ 🔴فشارآب ، بلای جان تیپ

🔵ملاحظات نگهداری و اجرای سیستم آبیاری تیپ در مزرعه
🔻از موارد مهمی که بر کارائی و طول عمر مفید سیستم آبیاری تیپ موثر است، مدیریت
صحیح و بهرهبرداری از سیستم می باشد. بازدیدها و سرویس های روزانه هفتگی، ماهانه
و فصلی که در برگیرنده بازدید از لوله های آبده، فیلترها، شیر فلکه ها، اتصاالت، قطعات
و ادوات کنترل و … می باشد، بسیار ضروریست و بهره بردار بایستی در طول مدت بهره
برداری، آنها را مورد توجه قرار دهد.

فشارآب نوارآبیاری

🔻 همچنين توجه به فاصله بین نوارهای تیپ و عدم جابجایی آنها توسط باد،

توجه به سمت قرارگیری لوله های تیپ بر روی خاک بطوریکه قطره چکانها در

بخش زیرین لوله قرار گیرند و توجه به بستهای ابتدایی برای رفع نشتی آب از این محلها ضروري خواهد بود.

🔻يكي از مواردي كه ميتواند در زمينه مديريت ونگهداري سيستم تيپ كمك نمايد،

استفاده از فشارسنج هم در ايستگاه كنترل مركزي و هم در مسيرهاي اصلي و فرعي شبكه ميباشد.

🔻فشارسنجهاي نصب شده در ايستگاه كنترل مركزي، براي شستشو و تميزكردن فيلترها )

طبق برنامه و روش پيشنهادي طراح(در نظر گرفته شده اند.

بديهي است، آبي كه در سيستم آبياري تيپ مصرف ميشود، ازشبكه فيلتراسيون نيز ميگذرد.

🔻در صورت نصب فشارسنج در داخل شبكه، امكان كنترل نوسانات فشار خطوط لوله و

در حين كاركرد سيستم، امكان پذير خواهد بود.

در صورت نصب فشارسنج در سیستم، توصیه شده كه تغييرات فشار در نقاط مختلف آن

توسط بهره بردار رصد شده و چنانچه از 20 ±%مقدار طراحي بيشتر شدند،

با باز و بسته نمودن شیرهای فشار، تنظی ً م فشار سيستم انجام شود.

🔻معموال فشار 1 اتمسفر برای طراحي نوارهای تیپ توصیه و اجرا میگردد.

در این راستا، تعداد قطعاتی که همزمان آبیاری میشوند نیز بایستی طوری انتخاب شوند

که فشار سی ً ستم جوابگو باشد. اين كار را عموما طراح سيستم انجام ميدهد.

🔻ولي نظارت و كنترل تغييرات فشار )اعم از سيستم كنترل مركزي و

يا شبكه( و اقدامات الزم براي آن، بر عهده بهره بردار خواهد بود.

فشارآب نوارآبیاری

شرکت آبراهه گستر نیشابور
تولیدکننده لوله پلی اتیلن و تیپ آبیاری آبراهه گستر
برچسب ها

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat