آگهی مزایده عمومی شماره 90/6

شرکت آبراهه گستر اقدام به عرضه ی ضایعات لوله خود به مقدار حدود 60تن نموده است لذا خریداران محترم می توانند پس از بازدید درمحل انبار شماره یک شرکت واقع در نیشابور -ناحیه صنعتی برزنون پاکات مربوط به پیشنهادقیمت خودراحداکثرتاتاریخ 90/12/23 به همراه چک عادی/فیش بانکی (معادل 10درصد مبلغ پیشنهاد)به شرکت تحویل نمایند./