اخبار

آگهی مزایده عمومی شماره 90/6

شرکت آبراهه گستر اقدام به عرضه ی ضایعات لوله خود به مقدار حدود 60تن نموده است لذا خریداران محترم می توانند پس از بازدید درمحل انبار شماره یک شرکت واقع در نیشابور -ناحیه صنعتی برزنون پاکات مربوط به پیشنهادقیمت خودراحداکثرتاتاریخ 90/12/23 به همراه چک عادی/فیش بانکی (معادل 10درصد مبلغ پیشنهاد)به شرکت تحویل نمایند./

پروژه ها و همکاری ها

پروژه پالایشگاههای گاز و نفت
پروژه های شهرکهای صنعتی
شرکت های آب و فاضلاب
سازمان های جهاد کشاورزی
آبرسانی شهرک شهید رجایی مشهد
پروژه های مجتمع های فولاد
شهرداری ها، شرکتهای مخابرات
طرح های آبیاری تحت فشار