تمدید استانداردهای مدیریتی ایزو

براساس ممیزی مراقبتی انجام شده توسط نمایندگان شرکت moody international در ایران، استاندارد مدیریت کیفیت شرکت آبراهه گستر تمدید گردید.کسب این موفقیت حاصل تلاش وبرنامه ریزی درجهت افزایش اثربخشی وبهره وری در طول یک سال گذشته بوده که باهمکاری کلیه کارکنان شرکت بدست آمده .مدیرعامل کارخانه تولید لوله پلی اتیلن آبراهه گسترکسب این موفقیت را به واحد کنترل کیفیت وکارکنان شرکت تبریک گفت.