برگ زرینی دیگر در کارنامه آبراهه گستر

اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 که جز با تلاش و همت مدیران وپرسنل زحمتکش و تمام همکاران عزیز میسر نبود.