نصب تابلو عاملیت در شهرستان ها

در جهت توسعه همکاری ها در شهرستان ها و بنا به در خواست همکاران تابلوی عاملیت درشهرستان های سبزوار،جوین و عشق آباد به ترتیب به آقایان شریعتی،زورآبادی و اردمه اهدا شد.