کشاورزی حفاظتی

باشرکت آبراهه گستر، تولید کننده لوله پلی اتیلن ، لوله آبیاری و ... همراه باشید تا بیشتر با کشاورزی حفاظتی آشنا شوید.

کشاورزی حفاظتی

اجرای کشاورزی حفاظتی افزایش بهره وری از منابع موجود، پایداری تولید و حفظ منابع آب و خاک را به همراه دارد.کشورهای پیشرفته که با مشکل بحران آب روبرو هستند، مسئله حفاظت از آب، خاک و مدیریت منابع آبی را جز اولویت های خود قرار می دهند .توسعه کشاورزی حفاظتی ارزان ترین راه برای افزایش ماده آلی خاک است که این امر به منظور حفظ رطوبت خاک و جذب آسان مواد غذایی و کمک به نسل های اینده مورد توجه قرار گرفته است.

لوله برتر_آبراهه گستر