ماه محرم

 

 

 

 

قیامت بی حسین غوغا ندارد       شفاعت بی حسین معنا ندارد          حسینی باش که در محشر نگویند        چرا پرونده ات امضا ندارد