تبریک سال2019میلادی

 

 

چون به سخن نوبت عیسی رسید
عیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان منگر و احسان خویش
دیده فرو بر به گریبان خویش
آغاز سال2019میلادی بر هموطنان مسیحی مبارک