روز جهانی صلح مبارک باد

صلح زیباست 

و ماهیت این زیبایی داشتن وحدت همزمان با وجود تفاوت هاست 

 روز جهانی صلح گرامی باد

کارخانه لوله آبراهه گستر

لوله پلی اتیلن