روز کارمند بر کارمندان پر تلاش تبریک و تهنیت باد

کارخانه لوله آبراهه گستر

           ماهیت کارمند خدمت است

         روز کارمند بر کارمندان پر تلاش تبریک و تهنیت باد

لوله برتر _ آبراهه گستر