News

جایگزین استاندارد1331

به اطلاع کلیه همکاران ارجمندمی رساند باعنایت به جایگزینی استاندارد14427 به جای 1331 ،خواهشمند است در برآورد قیمت ها از ضخامت و اوزان جدید استفاده نمایند .همکاران می توانند ضمن برقراری تماس بادفتر فروش مرکزی جدول وزن وضخامت های جدید را دریافت نمایند./