هفته دولت گرامی باد

کارخانه لوله آبراهه گستر

             آغاز هفته دولت و سالروز شهادت دولتمردان عمل و اندیشه های سبز، رجایی و باهنر، گرامی باد.

             ارزش شهیدان رجایی و باهنر به این بود که بامردم بودند و برای مردم خدمت می کردند .امام خمینی (ره)

لوله برتر _آبراهه گستر