قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک

کارخانه لوله آبراهه گستر

تولید کننده لوله های پلی اتیلن

نشانم ده صراط روشنم را

خودم را، باورم را، بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم

به قربانگاه می آرم «منم» را

لوله برتر _ آبراهه گستر