...
اسفند 9, 1399 @ 9:06 مقالات

تعاریف مثلث بافت خاک و انواع بافت خاک

مثلث بافت خاک

مثلثی است متساوی الاضلاع که هر ضلع آن مربوط

به ۳ عنصر اصلی هر خاک یعنی ماسه، سیلت(لای) و رس است.

تعریف بافت خاک :

یکی از ویژگیهای فیزیکی خاک بافت آن است. اندازه نسبی ذرات خاک را اصطلاحاً بافت خاک گویند

که حاکی از ریزی و درشتی خاک می باشد. به عبارت دیگر مقدار نسبی شن و سیلت و رس که

ذرات کوچکتر از سنگریزه می باشد ( قطرشان از ۲ میلی متر کوچکتر است) بافت خاک را تشکیل

می دهد درشت و سبک به خاک شنی و ریز و سنگین به خاک رسی اطلاق می شود.

خاک لوم (loam) ما بین این دو نوع و دارای مخلوط مناسبی از شن و سیلت و رس است.

خاک های شنی سریع تر از خاک های دیگر خشک و گرم می شوند و راحت تر قابل شخم زدن هستند.

خاک های رسی آب بیشتری را در خود نگه می دارند و از بقیه خاک ها دیرتر خشک و گرم می شوند و

از همه سخت تر قابل شخم زدن می باشند.

خاک های لوم وضعیت متوسط دارند یعنی قابلیت نگهداری آب در آنها خوب است و نسبتاً خوب شخم زده می شوند.

که بهترین نوع خاک در کشاورزی خاک لوم می‌باشد.

در نتیجه شناخت نوع بافت خاک در کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد.

برای اینکه بدانیم نمونه خاک در چه محدوده بافتی قرار می گیرد، اگر مقادی ۳ گروه اصلی اجزاء تشکیل دهنده

خاک را شامل شن (درشت و ریز) – سیلت و رس می باشد با تجزیه مکانیکی اندازه گیری نماییم

می توانیم به نوع بافت خاک پی ببریم.

بافت در خاک تا حدودی نمایشگر محیط های تشکیل آن، رژیم آبی خاک ، ظرفیت نگهداری آب در خاک،

نفوذ پذیری و تخلخل (مقدار خلل و فرج خاک که به وسیله آب یا هوا اشغال می شود) و نقطه پژمردگی گیاه است.

انواع بافت خاک

۱- شنی (sand) : حداقل مقدار شن ۸۵ درصد و مجموع و ۵/۱ برابر ذرات رس کمتر از ۱۵ درصد می باشد.

۲- شنی – لومی (loamy – sand) : شن بین ۷۰ تا ۹۰ درصد و مجموع سیلت و ۵/۱ برابر ذرات رس

بیش از ۱۵ درصد و مقدار رس از ۳۰ درصد کمتر می باشد.

۳- لومی – شنی (sandy – loam) : رس کمتر از ۲۰ درصد یا مجموع درصد سیلت و دو برابر

مقدار رس از ۳۰ درصد بیشتر می باشد. خاک هایی که مقدار شن آنها بین ۲۴ تا ۵۲ درصد باشد و

مقدار رس شان کمتر از ۷ درصد و سیلت شان نیز کمتر از ۵۰ درصد است

خاک لومی و شنی نامیده می شوند.

۴- (loam) لوم : مقدار رس بین ۷ تا ۲۷ درصد و سیلت ۲۸ تا ۵۰ درصد و شن کمتر از ۵۲ درصد است.

۵- لومی – سیلتی (silt – loam) : مقدار سیلت بیش از ۵۰ درصد و رس بین ۱۲ تا ۲۷ درصد بوده و

یا مقدار سیلت بین ۵۰ تا ۸۰ درصد نوسان داشته و مقدار رس نیز کمتر از ۱۲ درصد است.

۶- سیلت (silt) مقدار سیلت کمتر از ۸۰ درصد و مقدار رس کمتر از ۱۲ درصد است.

۷- لوم رسی – شنی (sandy – clay – loam) : اینکه ۲۰ تا ۳۵ درصد رس داشته و

مقدار سیلت آن ۲۸ درصد کمتر و شن آن نیز بیش از ۴۵ درصد می باشد.

۸- لومی ورسی (clam –loam) مقدار رس تا ۲۷ تا ۴۰ درصد و مقدار لوم کمتر از

۲۰ درصد تا ۴۵ درصد در نوسان است.

۹- لوم رسی – سیلتی (silty – clam – loam) مقدار رس ۲۷ تا ۴۰ درصد و

مقدار شن نیز از ۲۰ درصد کمتر است.

۱۰- رسی و شنی (sandy – clay) مقدار رس و شن آن از ۳۵ تا ۴۵ درصد بیشتر است.

۱۱- رسی و سیلتی (silty – clay) مقدار هر یک از رس و سیلت آن به ترتیب بیش از ۴۰ درصد است

۱۲- رسی (clay) مقدار رس بیش از ۴۰ درصد و مقدار شن و سیلت آن به ترتیب از ۴۵ تا ۴۰ درصد کمتر است.

برچسب ها

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat